Thương vận khó, giấc xuân nồng tỉnh rõ
Tình ái nào ra kẻ dễ duôi
Đường tới nhà son chưa gặp ngõ
Chưa gặp ngõ, thương vận khó

tửu tận tình do tại