Tưởng bóng hình, trông gương luống giật mình
Ta thấy còn đem lòng than thở
Trách chi má phấn chẳng cười khinh
Chẳng cười khinh, tưởng bóng hình

tửu tận tình do tại