Đường chông gai, khúc khuỷu gập ghềnh thay
Khó đi chưa sánh lòng ta khó
Lỡ một lầm mười có ai hay
Có ai hay, đường chông gai

tửu tận tình do tại