Gió đông hơi ấm thổi vào
Cỏ hoa trăm thứ đua chào nắng xuân
Gọi mưa tu hú ngại ngần
Sạch trong một vẻ hoa thần thắm tươi

tửu tận tình do tại