Trời êm mây lặng thanh thanh
Băng hồ ngươi đó đây mình khác nao
Đa tình khách hỏi chăng nào
Biệt ly từ bấy ngăn sao nỗi niềm

tửu tận tình do tại