Đêm nay thức suốt canh thâu
Trăng cao vằng vặc đêm sâu ngại nhìn
Khuyết tròn trăng cứ rằm lên
Đi về chàng biết đâu tin mà lường

tửu tận tình do tại