Đêm nay chàng có buồn không
Trăng tròn người khuyết cho lòng vương mang
Núi sông muôn dặm hai đàng
Hợp hoan đâu buổi cùng chàng cạn ly

tửu tận tình do tại