Xuân này trời đất buồn nao nao
Cứ ngỡ được vui vui được nào?
Đại dịch tràn lan người lúng túng
Bóng ma vất vưởng kẻ lao đao.
Trẻ trung trai tráng còn mang bệnh
Cụ lão em thơ biết tránh sao?
Muốn hỏi rằng ai mang hoạ đến?
Xuân này trời đất buồn nao nao.

Hà Nội, 03/02/2020.