Hát nói:
Nhân sinh y đại mộng?
Sự nghiệp phi thanh vân
Đã bao phen gắng gỏi dấn thân
Mà tạo hoá xem chừng còn nghi kỵ?

Minh trí đan tâm thư thái thụ
Thanh tâm thiết diện nhã nhàn cư

Ôi công danh thấp thoáng bóng phù du
Đấng Phù thế có cho ai nấy hưởng.

Rằng vẫn nghĩ “tiền lộ định tri thiên hữu nhãn
Nhưng xem ra “vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Thôi thì thôi ta giữ tấm thân ta
Dẫu hàn, phú không lơi là chính khí.

Nếu mai sau tỉnh giấc mà ngẫm nghĩ
Hồi tưởng xem công đức có bao nhiêu
Tâm can dãi tỏ đôi điều.

Hà Nội, 24/10/2018