Ngày thường giản dị, Tết chơi sang
Vận áo com-lê, thế vẫn xoàng
Thêm chiếc di-lê, cà-vạt mới,
Cuộc đời giản dị thế mà sang!

Hà Nội, 02/02/2003