Lập thân nhân thế vọng công khanh
Phú quý, vinh hoa sở nguyện thành
Dư độc sở cầu thân hữu dụng
Thung dung thanh bạch khán thiên thanh.

立身人世望公卿
富貴榮華所願成
予獨所求身有用
从容清白看天青

Hà Nội, Rạng sáng 20/4/2023.