Mưỡu đầu:
Chữ Nhàn là chữ làm sao,
Trong vòng danh lợi sống sao để nhàn?
Không tham, không tiếc sẽ nhàn
Tâm Thanh, tâm Tĩnh ắt Nhàn, thảnh thơi...

Hát nói:
Nhập thế cục khó tránh vòng danh lợi
Việc thời chung chẳng phải riêng ai
Thế nhân so vắn đức vắn tài
Thăng hay trầm cũng có thời có lúc.

Tri túc, tri chỉ hưởng phúc lộc
Vi minh, vi chính đắc an nhàn

Phú quý tương dĩ hậu ngô sinh, bần tiện tương dĩ ngọc ngô thành
Tận tâm, tận lực hành thế sự.

Cùng, đạt có riêng chi mệnh số?
Nghĩ chi cho mệt tấm thân vàng
Hơn nhau bởi một chữ Nhàn.

Hà Nội, 06/9/2018