Bán dạ ưu tư độc ẩm trà
Dục tâm thưởng mạn đối sầu đa.
Giải ưu dục vấn, nguyệt tinh khuyết...
Tri kỷ thuỳ tri độc mỗi ta.

半夜憂思獨飲茶
欲心賞慢對愁多
解憂欲問月星缺
知己誰知獨每咱

Hà Nội, 10/8/2022