Tập thơ Dấu võng Trường Sơn (NXB Tác phẩm mới, 1977).