Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)
Tạo ngày 26/11/2006 06:47 bởi Vanachi
Thanh Giang 清江 người Cối Kê 會稽, làu thông kinh sách, sống khoảng năm Đại Lịch, Trinh Nguyên đời Đường, tề danh cùng Thanh Trú 清晝, xưng là Cối Kê nhị Thanh. Thơ có một quyển.