Tốt tươi hoa kết tình,
Tha thướt gió ưu tư.
Giữ lòng xuân ngăn lệ,
Hái lan, tặng mình thôi.
Giang Nam tương tư khúc,
Than thở không thành lời.
Hoàng hạc hướng tây bắc,
Mang lòng quê xa xôi.
Xuống đáp bờ cỏ mướt,
Lên chạm mây cao vời.
Xuân về thêm sầu nghĩ,
Nhớ người mãi khôn nguôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.