Di Đà thệ lớn há nguyên không,
Mười niệm xướng danh chẳng luống công.
Chớ ngại cõi trần e vắng khách,
Chỉ lo lưới nghiệp quấn trăm vòng.
Muôn sông về biển bờ đâu ngập,
Trăm nước chầu vua điện vẫn thông.
Dễ đến không người, ôi đáng tiếc,
Việc chi còn mến cảnh lao lung.


Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)