Khi nằm niệm Phật thật lặng thinh,
Hơi thở nương theo giữ hiệu danh.
Một gối gió thanh trong vạn dặm,
Nửa giường trăng sáng khoảng ba canh.
Đã không trần luỵ tâm yên tịnh,
Duy có liên hoa mộng dễ thành.
Giấc điệp mơ màng chư Phật hiện,
Tỉnh ra còn vẫn nhớ phân minh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)