Khi nằm niệm Phật thật lặng thinh,
Hơi thở nương theo giữ hiệu danh.
Một gối gió thanh trong vạn dặm,
Nửa giường trăng sáng khoảng ba canh.
Đã không trần luỵ tâm yên tịnh,
Duy có liên hoa mộng dễ thành.
Giấc điệp mơ màng chư Phật hiện,
Tỉnh ra còn vẫn nhớ phân minh.


Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)