Thế giới bạch ngân, thân sắc vàng
Tình với vô tình một chữ chân
Tối sáng hết thời đều không chiếu
Ngày qua giờ ngọ thấy toàn thân


Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và các bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)