Cửa bắc mây hồng cạnh ráng mai
Trên non tuyết múa gió xuân lay
Thơ hay đã có ngàn người hoạ
Cây bạc thơm xa hoa tuyết bay

tửu tận tình do tại