Lên lầu tiên cùng sánh
Trực bộ Lễ chia nơi
Triều phục thị sử giúp
Bữa khuya Thái quan mời
Rèm cuốn Ngân Hà tỏ
Song mở sương trăng lơi
Cây cao mát sớm lại
Đầm nhỏ nực tàn lui
Xe quan chầu giờ mở
Mũ kiếm chẳng phút ngơi
Sớm mai đề cột Hán
Ba sảnh ánh xuân ngời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)