Điện trời liền mây nổi
Hành lang quét móc dăng
Hài châu xếp hàng nhạn
Cương ngọc vút bóng rồng
Đêm tàn chuông Trường Lạc
Sớm tấu rộn Minh Quang
Một kinh truyền đức cũ
Năm chữ nổi tài vang
Nghiêm chỉnh thần tiên trảy
Rộn rã cung trời sang
Ngàn xuân đời thịnh trị
Hộ giá vui rỡ ràng


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)