Chàng theo trách nhiệm đi xa
Mùa màng tươi tốt vắng nhà thêm năm
Nàng hoài trông ngóng xa xăm
Dặm xa mây nổi nhớ thầm suy tư
Hoa vườn đẹp nở hồng tươi
Dâu mềm rủ nhánh xanh tươi ngoài thành
Cuối hè ngồi ngắm xa tầm
Trăng thu hiện bóng trên màn lụa giăng.