Chân núi tây nhà dân ở đấy
Lên đồi chè tay hái miệng ca
Chiều về tiếng vẫn ngân nga
Không lo có hổ đường nhoà rừng sâu
Hổ năm nay từ đâu về phá
Rình vồ người trà lá bỏ không
Cô em máu đổ bên đông
Già thôn nam nữa thành ông không đầu
Tay cung phái về mau bắn hổ
Đòi rượu gà náu ở nhà dân
Sáng vào thành báo với quan
Hổ sợ quan lớn lệnh ban trốn liền

tửu tận tình do tại