Nước biếc gậy lê núi ánh hồng,
Tây cầu còn gác đỏ vầng dương.
Chẳng ngờ ngâm khẽ kinh chim suối,
Vút loạn vào mây kêu giữa không.

tửu tận tình do tại