Đêm nay... gió lạnh mưa buồn,
Gió lay khóm trúc, mưa tuôn lệ sầu!
Trùng phùng mộng trước còn đâu?
Đau thương lưu lại mái đầu điểm sương!

Cầm tay, xưa hẹn một đường,
Mà nay xa cách đôi phương lỡ làng.
Trời già thử thách lá gan,
Người trần đem lửa nung vàng mà chơi.

Khi vui, vui tận chân trời,
Khi buồn, buồn đã hết lời thở than!
Đờn tôi là giấc mộng tàn,
Tình tôi là chiếc lá vàng chơi vơi!

Ô hay! mưa gió đầy trời,
Gió lay, lá rụng, mưa bồi, lệ tuôn.
Đêm nay gió lạnh mưa buồn.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990