Chiếc lá rụng từ mùa xưa
Sống dậy giữa trang giấy ép
Mùa xuân qua đây-
Qua đây
Một ngày vàng mơ nắng đẹp...

Rồi trăm năm sau-chiếc lá
Rồi trăm năm sau-mùa xưa
Rồi trăm năm sau-em nữa
Rồi trăm năm sau...
Rồi đâu?

Còn mãi qua đây-Mùa xuân
Từng ngày vàng mơ
Bất tận...
Mùa xuân
Mùa xuân
Mùa xuân...!

- Ước phục sinh từ lá rụng...


23/3/1991

Nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 60 tháng 5/1991