Ao trời nước ngập hoa sen rụng,
Sóng biếc hoàng hôn động.
Ven mây tung cánh én bay chung,
Lầu nhỏ mé đông ngơ ngẩn tựa hiên trông.

Phù sinh trước chén dần nên cụ,
Tuyết trắng Trường An phủ.
Cố nhân sớm tối vẫn lên đài,
Gửi tặng Giang Nam xuân sắc một cành mai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.