Đài bên hồ mưa ngớt
Cổng ngõ hương thơm ngát
Ai xui hoa lá đỏ đầy sân
Chưa có người dọn quét

Bao giờ đố lá về
Mấy độ tìm hoa ngắt
Thềm cung còn vẽ bước giai nhân
Dấu gót sen dìu dặt

tửu tận tình do tại