Mười bài Tục khuê phụ thán được ái nữ của tác giả, bà Phan Sơn Đại (tên thật là Phan Thị Cầu) đăng trên Nam Phong tạp chí số 169 (tháng 2-1932) sau khi đính chính về tác giả là thân phụ mình.