Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 08:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/06/2020 08:46

Tặng Thường Tiên Lê Quang Nhơn


Gặp gỡ nhau đây hoạ phước dành,
Chuyện xưa nhắc lại nghĩ buồn tanh.
Khôn đem chí khí so hồng hộc,
Chỉ mượn thi hồn tỏ yến anh.
Nước tổ bao giờ mây sạch ngút,
Quê cha có thuở ngọn thêm ngành.
Dặn lòng tiết vững như tòng bá,
Chứng với trên đầu thẳm thẳm xanh.


19-7-1950

Bài này dùng vần theo thứ tự đảo ngược so với bài 1.

Bản ở trên dẫn theo Thi nhân Việt Nam hiện đại. Dưới đây là bản trong Việt Nam thi nhân tiền chiến:
Gặp gỡ nhau đây hoạ phước dành.
Chuyện xưa nhắc lại nghĩ buồn tênh.
Khôn đâu chí khí lo hồng hộc.
Chỉ muốn thi hồn tạ yến anh.
Nước tổ bao giờ mây sạch ngút.
Quê cha có thuở ngọn thêm ngành.
Dằn lòng tiết giữ như tòng .
Chứng với trên đầu thẳm thẳm xanh.
Nguồn:
1. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990
2. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968