Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hảo liễu vào 22/02/2015 14:07

Ngày chín lên chơi núi Ngự Bình
Nhìn xem phong cảnh thiệt xinh xinh
Thông reo như khảy cung đàn nguyệt
Mưa nhễu dường gieo hột thuỷ tinh
Làm bức "Phiên hàn" nơi đế khuyết
Dựng bia "Danh thắng" chốn thần kinh
Trên cao ngó xuống hình tranh vẽ
Trời khéo vun bồi cuộc đất linh


Nguồn: Phụ nữ tân văn, số 111, ngày 3-12-1931