Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hảo liễu vào 23/02/2015 14:09

Một chữ thi, hai chữ cũng thi
Đi thi quyết lấy cái danh gì
May ra cữ kiếc cho người vị
Kẻo để trò trìa bị chúng khi
Văn đặt lắm câu khuyên đỏ lói
Viết thôi đầy quyển nét đen sì
Thế mà có rớt là xui lắm
Chớ đổ thừa quanh: mạng, vận, thì


Nguồn: Phụ nữ tân văn, số 111, ngày 3-12-1931