Suối sâu thăm thẳm khôn dò,
Nơi ẩn chỉ có lẻ loi mây tầng.
Lùm thông trăng lấp ló gần,
Ánh sáng trong mát vẫn dành cho anh.
Bóng hoa luôn nếp đình tranh,
Viện thuốc bên vết rêu lan mọc dài.
Việc đời từ giã ta nay,
Non Tây làm bạn với bầy hạc, loan.