Mây mù vạn dặm phủ quân kỳ
Thiên Sơn thu hết nhạn bay đi
Vó sương chiến mã chồm trong gió
Bảo đao tuyết đóng tạt chinh y

tửu tận tình do tại