Ai sinh hoa để trời ghen gió?
Gió cuốn hương bay lấm bụi đường
Bụi lăng tan vào biêng biếc cỏ
Hồn tôi trôi giữa gió và hương...