Rừng đông hơi mờ trắng
Chim lạnh chợt liệng ngang
Ta cũng về núi Bắc
Trở lại chốn thảo đường
Ngày rằm tháng mười một
Trời trăng ngóng hai phương
Chầm chậm qua Dĩnh Thượng
Loang loáng ánh tịch dương
Sông băng thêm tuyết đọng
Dâu khô lửa nội tràn
Đi lẻ đường dài dặc
Năm tàn dễ buồn thương
Thương cho khách không áo
Làm sao chống tuyết sương


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)