Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/09/2016 06:59

臨行獻李尚書

從來學制斐然詩,
不料霜台御史知。
忽見便教隨命去,
戀恩腸斷出門時。

 

Lâm hành hiến Lý thượng thư

Tòng lai học chế phỉ nhiên thi,
Bất liệu sương đài ngự sử tri.
Hốt kiến tiện giao tuỳ mệnh khứ,
Luyến ân trường đoạn xuất môn thì.

 

Dịch nghĩa

Từ khi đi học chỉ biết làm thơ,
Không liệu trước được quan ngự sử biết đến.
Bỗng thấy được cho phép ra đi,
Não lòng lưu luyến ân nghĩa lúc ra khỏi cửa.


Thôi Tử Vân vốn là ca nhi của thượng thư Lý Nguyện. Khi đó ở đông đô Lạc Dương, họ Lý mở tiệc đãi các quan trong triều, Đỗ Mục giữ chức ngự sử tới sớm. Đỗ ngồi một mình, uống liền ba chén rượu rồi hỏi Lý: “Nghe nói ông có ca nhi Tử Vân, là ai vậy?” Lý cho gọi Vân tới, Đỗ ngắm hồi lâu rồi nói: “Quả lời đồn không ngoa, xin được ban ơn.” Rồi Đỗ cao giọng ngâm một bài thơ, lúc đó chung quanh không có ai khác. Lý tặng Vân cho Đỗ. Vân ứng khẩu làm bài này để từ biệt Lý.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chỉ làm thơ từ khi đi học
Ngự sử quan biết được không ngờ
Ra đi bỗng được bây giờ
Luyến lưu đứt ruột lúc ra khỏi nhà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Từ khi học vỏ vẻ làm thơ
Ngự sử biết tên thật chẳng ngờ.
Chợt bảo ra đi theo mệnh lệnh
Rời nhà đứt ruột nhớ ơn cho.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Làm thơ chỉ biết một vài
Ngờ đâu lại cũng được ngài biết tên
Ra đi theo lệnh khôn đành
Luyến lưu dời bước nặng tình ân sâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời