王昭君 (II)

一回望月一回悲,
望月月移人不移。
何時得見漢朝使,
為妾傳書斬畫師。

 

Vương Chiêu Quân (II)

Nhất hồi vọng nguyệt nhất hồi bi,
Vọng nguyệt nguyệt di nhân bất di.
Hà thì đắc kiến Hán triều sứ,
Vi thiếp truyền thư trảm hoạ sư.

 

Dịch nghĩa

Mỗi lần trông trăng là một lần bi thương
Trông trăng, trăng di chuyển mà người thì không
Bao giờ được gặp sứ giả Hán triều
Vì thiếp truyền bức thư xin chém người thợ vẽ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Mỗi độ trông trăng mỗi độ sầu
Trăng đi, người chẳng được theo nhau
Bao giờ gặp sứ thần triều Hán
Gửi bức thư xin chém họ Mao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mỗi bận ngắm trăng mỗi lệ trào
Trăng dời, người di chuyển được sao
Bao giờ thiếp gặp sứ triều Hán
Gửi thư xin chém hoạ sư Mao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mỗi xem trăng mỗi lần sầu hận
Trăng thì đi thiếp vẫn ờ đây
Gặp sứ Hán, cũng có ngày
Nhờ dâng thư chém đầu thày vẽ tranh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỗi độ ngắm trăng mỗi độ sầu,
Trăng đi, người chẳng được đi đâu.
Bao giờ gặp được sứ nhà Hán,
Vì thiếp đưa Mao xin chém đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỗi độ trông trăng mỗi buồn,
Trông trăng, trăng chuyển người luôn ở hoài.
Bao giờ gặp sứ Hán trào,
Vì thiếp xin chém đầu Mao, vẽ người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời