Thiếu niên ở trên Tương Dương đất
Thường tới lui tấp nập huyện thành
Vì nghe tin ở trong thành
Thiếp chơi thiện nghệ đàn tranh điệu Tần

tửu tận tình do tại