Xuân đến mỗi năm một tuổi đời,
Trăm năm ai đủ một đời người.
Bên hoa vài dịp say sưa nữa,
Mua rượu mười ngàn nghèo chớ cưởi.