Tuổi trẻ nhưng gia đình lắm bạc
Nơi lầu hồng say khướt cả ngày
Chỉ mua ngựa dáng khoan thai
Nữ nhân không đẹp chẳng hoài động tâm

tửu tận tình do tại