Sẻ vàng ngậm hoa vàng
Bên thềm liệng tản mạn
Vốn muốn đền ơn vua
Làm sao chống tên đạn
Chén vàng rượu  ngon đầy nhà xuân
Bình Nguyên chuông tài khách quây quần
Chật toà toàn là người trung nghĩa
Hay đâu còn có loại nịnh thần
Lời dèm nói đi rồi nói lại
Dễ khiến lòng ai lẫn phải trái
Vườn bắc mới trồng cây mận đào
Gốc rễ chưa chắc đừng bới đào
Cây tốt ra quả anh tự hái
Hỏi người chung quanh biết được sao


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)