25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 10/03/2007 15:31 bởi Vanachi
Thôi Hữu (1914-1950) tên thật là Nguyễn Đắc Giới (có nơi ghi Nguyễn Đức Giới), sinh tại Hoằng Hoá, Thanh Hoá, làm thợ điện, tham gia tổ chức bí mật ở Hà Nội, bị bắt, vượt ngục, tham gia Hội văn hoá cứu quốc, bị máy bay Pháp oanh tạc, mất mới 31 tuổi. Bút danh khác: Tân Sắc, Trần Văn Tấn.

Tác phẩm:
- Lên Cấm Sơn
- Xe trâu
- Lời cô lái đò
- Đi tuần
- Sau luỹ tre xanh

 

Tuyển tập chung