Đồng hồ ơi đừng thôi thúc nữa!
Kinh thành đà bốn cửa mở rồi
Sáng trăng ai nỡ lặng ngồi?
Đèn giăng xứ xứ vui chơi ai từ?

tửu tận tình do tại