Bốn triều đại, mười vua kế tiếp
Dù Trường An, Kiến Nghiệp cũng say
Riêng bài “Dương liễu khúc” này
Giang Nam, Giang Bắc vì ai mà sầu

tửu tận tình do tại