Sau cơn mưa không trung trong sạch
Núi xa xa chưa biết tên gì
Trên sông trăng khuyết đêm về
Cá kinh động quẫy tiếng nghe đều đều

tửu tận tình do tại