non cao vòi vọi
mòn mỏi mong ai
trăng soi sông dài
bao la bờ cõi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]