non cao vòi vọi
mòn mỏi mong ai
trăng soi sông dài
bao la bờ cõi


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013