gió đi lang thang
lá vàng mang mang
mình nghe lành lạnh
mùa thu đã sang


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013